خانه
نمایشگاه 1402
معرفی نمایشگاه
گالری تصاویر نمایشگاه
ثبت نام
زمانبندی برگزاری
پلان سالن ها
محل برگزاری
خدمات نمایشگاهی
قوانین و مقررات
مشارکت کنندگان
ثبت نام مشارکت کنندگان
فهرست مشارکت کنندگان
نمایشگاه های گذشته
نمایشگاه 1401
نمایشگاه 1400
نمایشگاه 98
اخبار و اطلاعیه ها
اخبار
اطلاعیه ها
وبلاگ
خدمات نمایشگاهی
کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین‌المللی فولاد 1402

کیش - 2 - 4 آبان 1402

فهرست مشارکت کنندگان

1-ایرسـا فـولاد ایرانیان

 A1-رایتک پویا

B1-ماهران صنعت

2-کنترل سیستم ابزار نوین

۳-4-طب آرا

۵- فن آوران رستا پاد

 • تامین قطعه پرگاس
 • دیرگداز مهر آریان فارس

۸- پایش فرایند دقیـق آزمون

۹- گروه فلز

10-آواب صنعت

11-ارتعاش گستر پیمان

 • سولار
 • تـوان پایش مـاد
 • فولاد معدن پاسارگاد

1۵-آرکا همایش پارس

16- دانش پرتو نقش جهان

17-1۸- پرنیان صنعت اطلس

1۹- فرانکو اسپادان

20-گروه نت پارسه

21- متین فولاد سپاهان

22-تجهیز صنعت کارن

2۳-سامـان گستـر

24-آصانسوز

2۵-آسان سازان ستاره نوین

26-کاوش زیست شایان صنعت

27- غلتک سازان سپاهان

2۸-روژان صنعت البرز

2۹-۳0-پرتو صنعت داتیس

۳1-پارس ایزوتوپ

۳2-اوتاد صنعت نوین

۳2A- پیشرو تامین برزین

۳۳-فـرا دید ارتباط فـاوا

۳4-بهبد سرامیک قائم

۳۵-۳6-نیکوبر شرق سپاهان

۳7-صنایع دیرگداز سپنتا

۳۸-گروه صنعتی پیچکا

۳۹-آرمان تجارت آرون

40-آبتین پارسیان پیشرو آپادانا

41-پارسیان تابلو جنوب شرق

41A-دلتا صنعت شریف

42-فنی مهندسی افشار

4۳-آسارول

44-کیان پارس اصفهان

44A-پارس موازین

4۵-ترانسفورماتور کوره آریا

46- اخبـار فلـزات-فلزات آنلاین-آرمان آتورپات

۵0-۵1-صافـات انـرژی یزد

۵2-۵۳-۵4- هلدینگ پراگ

۵۵-توسعه فنی مهندسی کارونسر (دانش بنیان)

۵6-فولاد سابکاران

۵7- تهیه و تولید مواد نسوز کشور

۵۸-نهادین صنعت الوند

۵۹-آرکادمور

60-صبا فولاد خلیج فارس

61- امید پترو انرژی خاوران (opek)

62-فراورده های نسوز آذرخش

6۳-نسوز نوید

64-فـرا تحقیق سپاهـان

6۵-فولاد یار کوروش

70-71-اریس اوکسین

72-gymta

74-هیدرولیک کاران

7۵-بازرگانی معـادن و  صنایع معدنی ایران

76- فولاد آلیـاژی ایران

7۸-آترین اشتاد

۸1-7۹-صنایع فولاد خورشید راسا

۸0-گـروه پاترون

۸2-۸۳-تکـفــا

۸4-آلیـاژ جوش اریا

۸4A-تجهیز صنعت هزاره

۸۵-رسپینا صنعت

۸6-تام ایران خودرو

۸7- پترو سامان

۸۸- هامون نایزه

۸۹-طـرح گستـر

۹0-زرین بسپار ایرانیان

۹1–کاسپین پودر فولاد

۹2-کاوش جوش

۹۳-تامین ایده مکانیک

 ۹۵-Huaro

۹6-نیکو طرح سازان

۹7-ریتا ایلیا کیش

۹۸-پلی دیرگداز خوزستان

۹۹-تام پارت ایرانیان- Sund Birsta

۹۹A-سنگ آهن گهر زمین

۹۹B-پاییزان فولاد پارس

100-میــدکــو

101- مکیتکو کیان صنعت خاورمیانه

101A- اصفهان در

101B- نوآوران نسوز آژند

102-صنایع معادن غدیر-غدیر نیریز مس سازان موتوژن الیاژی ایران غدیر ایرانیان-اکتشاف معادن و صنایع غدیر-صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق

 • توسعه آهن و فولاد گل گهر معدنی و صنعتی گل گهر توسعه آهن و فولاد گل گهر مجتمع جهان فولاد سیرجان

10۳A-سـراج قطعه توس

10۳B-نیک اندیشان صنایع نوین خاورمیانه

 • چادرملو-ارفع-سرمد ابرکوه-فولاد شاهرود-پامیدکو-سی پی جی-پارس
 • 106-مجتمـع فولاد مبارکه اصفهان

107-ایران ترانسفـو

107A- نسـوز

107B- مجتمع صنعتی اسفراین

10۸- گـروه سرمایه گذارى و صنعتى آرین حدید

10۹-فرا طرح فـولاد

110-فـولاد یــزد

111-طاها قالب توس-پرتو صنعت پاژ

 • سنـگ آهـن مرکزی ایـران
 • فولاد خراسان

114-ذوب آهـن اصفهان

11۵-شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران-شرکت ملی فولاد ایران-شرکت فولاد آذربایجان- شرکت فولاد میانه- شرکت فولاد قائنات- شرکت فولاد میبد- شرکت فنی مهندسی فولاد ) ایریتک (- شرکت فنی مهندسی فولاد ) MMTE (- مجتمع سنگ آهن سنگان- مناطق ویژه خلیج فارس - لامرد – پارسیان- مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران )ایمینو(

116-انجمن آهن و فولاد ایران

116A-اترا صنعت اسپادان

116B-نفت و گاز سـرو

 • توسعه ساخت طباطبایی
 • گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش

11۸A-سامان انرژی

11۹-گروه ملی صنعتی فولاد ایران

120-121-فولاد خوزستان

122-پلنت کانستراکشن کیش

12۳-پتروفولاد بهمن

124-ویستا آسمان

12۵-کارا رهیافت تاوا

126-انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

127-نورد فولاد کاران افق

12۸-گسترش کاتالیست ایرانیان

12۹- نسـوز پارس

1۳0-صنایع لاستیک سهند

1۳1-جــمکو

1۳2-گسترش فناوری خوارزمی

1۳۳-Topicn

1۳4-کاوند نهـان زمیـن

1۳۵-پنکمپ- دریاب صنعت متین

1۳6-صبـانور

1۳7- مجتمع نورد کالوانیزه دشتستان

1۳7A- گدازه های آذرین آسیا

1۳7B- یزد استیل تجارت مانا

1۳۸-گروه مپنا

1۳۹-آلتون استیل

140-نسوز ایران

141-عایقهای حرارتی سپرآتش جی

142-ارتعاشات صنعتی ایران

14۳-سیمی نصر ماد

144-14۵-ویرا تجهیز ماشین

146-آبسان پالایش

146A-سهند دور

147-تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم

14۸-14۹-1۵0-آوا صنعت وزین

1۵1-لرزه گیرهای صنعتی آما

1۵۳-ورنا تاو تجارت گستر

1۵4-استیل پرایس

1۵۵-1۵6-جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

1۵7-اوپال تجهیز پاسارگاد

1۵۸-تنام سپاهـان

1۵۹- کاربرد فن اوشن

160-آتی اندیشه بصیر

161-162-فولاد تــاو

16۳-پارسی تک

164-فرانسـوز یـزد